Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva je v současnosti velmi zmiňovaným tématem a to zejména v souvislosti se svatební tématikou. Názory na předmanželskou smlouvu jsou většinou rozporuplné, proto jsme se na ni zeptali přímo odbornice na dané téma.V tomto článku se s Vámi o své vědomosti i zkušenosti podělí paní advokátka JUDr. Gabriela Brůžičková, která působí v tomto oboru již řadu let.

Předmanželská smlouva je dohodou mezi budoucím manželem a manželkou, že upraví svoje vzájemné vztahy, které se týkají majetku a to odlišně, než-li by tomu bylo v případě, že majetek řešit nebudou a ponechají vše na zákonné úpravě.

„v zásadě se jedná o to, že dva lidé se domluví, že každému z nich bude výlučně patřit to, co si po uzavření sňatku sám koupí a každý z nich bude výlučným odpovědným dlužníkem vůči svým věřitelům z dluhů, které sám udělá“.

 Pokud se budoucí manželé rozhodnou, že oni sami majetkové poměry mezi sebou řešit nebudou, dnem, kdy se z nich stanou manželé, veškerý majetek, který nabudou, se stane jejich tzv. společným jměním manželů, kromě daru jednomu z nich a majetku získaného z dědictví pouze jedním z manželů.

V tomto směru je nutné upozornit, že rovněž i majetek, který některý z manželů používá pro svoje podnikatelské aktivity je součástí společného jmění manželů a stejně tak i obchodní podíl některého manžela v obchodní společnosti je předmětem společného jmění manželů.

Někdy mají lidé představu, že např. auto, nástroje, PC atd., které používají pro svoje podnikání, je majetkem pouze manžela – podnikatele. To je chybná představa a nepodnikající manžel má právo na vypořádání v případě zrušení společného jmění manželů.

Je nutné rovněž zohlednit, že pokud některý manžel v době manželství udělá dluhy, tyto dluhy se týkají rovněž i druhého manžela.

Jako odstrašující příklad poslouží model, kdy manžel podnikatel si vezme úvěr u banky a v důsledku neúspěchu v rámci podnikání je proti němu uplatněna exekuce. Z manželky se po sňatku stala úspěšná podnikatelka, z větší části z jejích peněz pořídili manželé dům, manželka má svoje auto, luxusní zařízení svého podniku. V rámci exekuce exekutor tzv. obstaví účty manžela i manželky, nařídí prodej jejich domu, dosáhne na podnik manželky.

„jedná se o to, že manželka společně se svým manželem nejenom, že nabývá majetek, ale nabývá solidárně s manželem i jeho dluhy“.

V rámci vypořádání majetku v případě rozvodu se vychází z toho, že při dělení majetku by každý z manželů měl dostat 50% nabytého majetku a podílet se na 50% nabytých dluhů.

To je opravdu ale jen velice, velice obecná zásada, které v praxi znamená, že manželé – pokud se nedohodnou – prokazují, kdo z nich svoji zásluhou „zmnožil“ společný majetek.

S politováním je nutné konstatovat, že v případě dluhů, věřitele vůbec nemusí zajímat, jak si to manželé mezi sebou domluvili a mohou žádat placení dluhů od nich od obou. Stává se tak, že se na manželku několik let po rozvodu obrátí exekutor, a to v rámci exekuce manželova dluhu, který vznikl v době jejich manželství a manželka je v takovémto případě zcela bezbranná a může pouze apelovat na bývalého manžela, aby celou záležitost dal do pořádku a ona měla klid.

„takže podle mého názoru uzavřít tzv. předmanželskou smlouvu vůbec neznamená, že vůči svému budoucímu životnímu partnerovi nemám důvěru a mám pocit nemorálnosti s ním řešit „dělení majetku“.

Ale jedná se zejména o uvážení následujících kritérií :

  • Manželka chodí do zaměstnání, manžel chodí do zaměstnání, ani jeden z nich nepodniká a nikdo se nehodlá pouštět do rizikových majetkových obchodů. Pak je uzavření předmanželské smlouvy, při vzájemné důvěře, celkem zbytečné. V případě, že by se tito dva lidé rozváděli, je velmi pravděpodobné, že budou řešit maximálně vlastnictví k bytu, chatě, zařízení bytu či chaty, úspory na účtech a auta.V takovémto případě je určitě v jejich silách se vzájemně dohodnout. Rovněž asi nelze předpokládat, že vůči některému z nich byla vedena exekuce, protože jejich příjmy a výdaje budou pravděpodobně stabilní a vyrovnané.
  • Situaci ale mění fakt, když některý z manželů podniká. V takovémto případě může nastat možnost, že bude výrazně více vydělávat, než-li druhý manžel, ale také podnikatelská činnost znamená mnohem více rizika – úvěry, nevydařené obchody, platební neschopnost … V takovémto případě je na zváženou, zda předmanželskou smlouvu neuzavřít, protože v zásadě lze říci, že takto se manželé mohou chránit i navzájem. Opět při vzájemné důvěře, může majetek tzv. nabýt do svého vlastnictví méně rizikovější partner, a tak lze zabránit negativním stránkám exekučního řízení. Pokud je totiž uzavřená předmanželská dohoda, každý z manželů výlučně vlastní sám, to co nabyl. V praxi to znamená, že pokud manžel – tzv. neúspěšný podnikatel – je popotahovaný exekutory a manželka je výlučnou vlastnicí jejich rodinného domku, rodinný dům nadále zůstává manželky ( a tedy i rodiny ) a nemůže být předmětem exekuce.
  • Při rozvodu dvou podnikatelů se může stát, že oni oba jsou natolik zatíženi svými dluhy, event. – v současné době narůstajícími případy poskytovaných dotací – že vypořádat společné jmění manželů, a to s ohledem vůči věřitelům, je někdy téměř nemožné.


„když se ještě zohlední, že rozvádějící se partneři zpravidla nejsou zrovna nejlepšími přáteli, dojde ke komplikované situaci, kterou nezbude, než-li řešit soudně, což stojí spoustu času, nervů a peněz“.

Pokud dojde k tomu, že některý z nich přestane splácet svoje závazky, dojde k velmi komplikované situaci.

Nutné je upozornit na to, že pokud se manželé dostanou do databáze neplatičů, i v případě, že nakonec svoje dluhy zaplatí, z takovéto databáze jsou vymazáni zpravidla po pěti letech, co je dluh uhrazený. V praxi to pak opět znamená, že jim banky neposkytnou úvěry či hypotéky, protože jsou na tzv. černé listině.

Samotná předmanželská smlouva je sepsaná formou notářského zápisu. Znamená to objednat se u notáře a u něho uzavřít dohodu, která má ze zákona předepsanou formu právě notářského zápisu. V té si účastníci vymezí, že co v době manželství nabudou, bude patřit výlučně každému z nich – účty v bance, firmy, nemovitosti, movité věci atd. atd. To je princip předmanželské dohody a ve své podstatě se jedná o velice jednoduchou záležitost. Osobně doporučuji navštívit advokátní kancelář, tam konzultovat svoji konkrétní osobní záležitost a nechat si sjednat termín u notáře. Advokát by Vám měl celou záležitost podrobně vysvětlit a sjednat termín u notáře tak, aby dohoda byla nachystaná a Vy ji pouze podepsali s plnou znalostí celé věci.

AUTOR: JUDr. Gabriela Brůžičková

Obsah předmanželské smlouvy

Chcete mít raději ve vztahu jistotu a rozhodli jste se pro předmanželskou smlouvu? Nebo ještě váháte? Rozhodně se tohoto kroku nebojte, jelikož k sepsání smlouvy nepotřebujete žádné zvláštní právní znalosti. Předmanželská smlouva musí dle §63 zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti v platném znění obsahovat tyto údaje:

1. Místo, den, měsíc a rok úkonu;

2. Jméno, příjmení a sídlo notáře;

3. Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků

4. Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům;

5. Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků

6. Obsah úkonu;

7. Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky;

8. Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků

9. Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

V případě nejasností si k sepsání můžete přizvat advokáta, který vám poradí a pomůže vám smlouvu sestavit dle vašich představ. Ale se samotným potvrzením si již sami neporadíte. Právně sepsat a hlavně potvrdit ji musí sám notář a to formou notářského zápisu. Jinak by byla smlouva samozřejmě neplatná.